Sondajcilar, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Sitemiz, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder. Biz okuyucularımıza görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır. Bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar. İddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar. Haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler. Olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar. İnternet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder. Kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

Anayasanın kararları doğrultusunda yayın yapan Sondajcilar Sitemizde

a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak,

b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek,

c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,

d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propogandasına yer vermemek,

e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,

f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak,

g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,

h)Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,

i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak,

j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak,

k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metodlarına bağlı olmak,

l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,

m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın  yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya  düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.Sondajcilar.com daki Harici Linkler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Yayınlanan Yazı ve Yorumlardan Yazarları Sorumludur.

Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

a) Sondajcilar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Sondajcilar (Bundan böyle “Sondajcilar” olarak anılacaktır).

b) Sondajcilar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Sondajcilar’ in sahip olduğu internet sitesi Sondajcilar.com dan ve/veya bu site üzerinden sunulan bazı promosyon, çekiliş ve sair aktivitelerden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Sitemizin ziyaret edilmesi ve/veya sitemizden alışveriş yapılması, sitemize üyelik ve bu kapsamda kişisel verilerin paylaşılmasına/işlenmesine açık rıza verilmesi şartına bağlanmamış olup, üye olmayanlar ve kişisel verilerinin paylaşılmasına muvafakat etmeyenler de siteden alışveriş yapabilir. Bu kapsamda gerekli önlemler şirketimizce alınmış bulunmaktadır

İşbu üyelik sözleşmesinin akdedilmesi halinde, Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler şirketimizin hizmetlerinin verilmesi, bazı promosyon ve reklamlardan üyenin haberdar edilmesi ve faydalanması amaçları ile şirketimizin işleyişi çerçevesinde toplanabilir, saklanabilir ve şirket içi veya dışı kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin şirketimizce işlenmesine ve haklarınıza dair detay bilgiye “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”ne dair sitemiz linkinden ulaşabilirsiniz. 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Sondajcilar.com da ki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

3.1. Üye, Sondajcilar.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Sondajcilar’ in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Sondajcilar.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Sondajcilar ’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Sondajcilar ’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye Sondajcilar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Sondajcilar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.Sondajcilar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Sondajcilar’ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Sondajcilar’ in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Sondajcilar’ yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Sondajcilar’ in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Sondajcilar’ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Sondajcilar’ in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10 Sondajcilar.com‘un sahibi Esnaf İş Firma Rehberi’dir, Sondajcilar.com da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Sondajcilar.com’ nin sunumu Sondajcilar’in ya da Sondajcilar’in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Sondajcilar.com daki bilgilerin ya da Sondajcilar.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Sondajcilar.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve diğer imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Sondajcilar.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sondajcilar ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Sondajcilar’in hizmetlerini, bilgilerini telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Sondajcilar’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması ve sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Sondajcilar’in yazılı izni ile mümkündür.

3.11. Sondajcilar tarafından Sondajcilar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Bu tür bilgilerin elde edilmesi ve muhafazası hususunda KVKK gereği gerekli bilişim önlemleri alınmaktadır.

3.12. Sondajcilar üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Sondajcilar’te tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Sondajcilar ve Sondajcilar.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13.Sondajcilar.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyeSondajcilar.com web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Sondajcilar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veyaSondajcilar.com web sitesi’ nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Sondajcilar, Sondajcilar.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Sondajcilar.com’u kullanma koşulları ile Sondajcilar.com‘da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Sondajcilar.com‘u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Sondajcilar.com‘da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sondajcilar.com’a üye olunması; kullanımı ya da Sondajcilar.com‘a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Sondajcilar, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

3.17. Sondajcilar, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş olduğunu, 6698 Sayılı KVKK kapsamında buna muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir. Üye olmadan ve KVKK kapsamında veri saklanma ve kullanma muvafakati olmaksızın da sitemizden faydalanma imkanı olup, bunun için info@Sondajcilar.comadresini ziyaret ediniz.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Sondajcilar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Sondajcilar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Üyenin, işbu üyelik sözleşmesini akdetmesi ile üye, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okumuş ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul etmiş bulunmaktadır. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Fikri Mülkiyet Hakları

9.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

9.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

SORUMLULUKLAR

10.1 Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

10.2 Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

10.3 Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

10.4 Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

10.5 Üyenin, üyelik kaydı yapması ya da yaptırması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme üyenin üyelik oluşturulması ya da anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

10.6 Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Herhangi bir hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız, iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.